09121646349

info@mirzahoseini.com

گاه پیش می آید که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی و به تبع آن اعمال مجازات با شرایطی محدود میشود که در این زمینه بحث مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری پیش میآید که چرخش تفکر در این بحث منجر به رجعت به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اعتبار آن گردیده است در مقررات جزایی اسلامی نیز میتوان در پاره ای از مسائل عدول از اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را دید . گاه نیز علی رغم فردی بودن مسئولیت کیفری، مسئله مسئولیت جمعی و به خصوص در زمینه اشخاص حقوقی پیش می آید که انتصاب مسئولیت جزایی به شخص حقوقی مشکلاتی را در عمل ایجاد میکند که در قوانین و آیین نامه ها مورد به مورد با آنها برخورد شده است. به نظر میرسد که چه در زمینه مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری به شرط قبول آن و چه در ارتباط با مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی ، نیاز به متن روشن و مشخص قانون وجود دارد تا ابهامات زدوده شود.